Årsmøte 2021 UTSATT

Årsmøte 2021 UTSATT

Publisert av Dag Fjeld den 25.01.21.

 

Årsmøte 2021 utsatt!

Styre ser ingen annen mulighet en og utsette årets årsmøtet, som skulle funnet sted 1 februar.

I våre vedtekter står det at årsmøte må avholdes i løpet av februar måned, men slik situasjonen i samfunnet er nå, regner vi med at alle har forståelse for att dette ikke lar seg gjøre. Styre vil invitere til årsmøte så snart situasjonen tilsier at det kan gjennomføres på en trygg måte hva gjelder smittespredning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til medlemmene!

 

 

I denne spesielle situasjonen!

 

Godt Nytt år alle sammen!

Selv om starten på 2021 ikke har startet så veldig godt på flere måter, må vi bare stå i det og se fremover til bedre tider.

 For klubbens vedkommende er det jo Covid-19 som skaper de største utfordringene, med at vi ikke kan samles og avholde våre medlemsmøter og treffpunkter.

Det byr jo også på del utfordringer for oss i styre, som på grunn av dette får små muligheter til å rådføre oss med medlemmene i forskjellige saker, slik situasjonen er nå midt i januar 2021, er det små utsikter for at vi skal klare å avvikle et normalt årsmøte på starten av året. Våre vedtekter sier at årsmøte skal avholdes i løpet av februar måned hvert år, vi har vurdert alternativer, som og leie et lokale med fastmonterte seter (200 personer), årsmøte over nett (teams) også videre, men funnet ut at dette neppe vil bli veldig vellykket, da mange fortsatt vegrer seg for å møte opp i større forsamlinger, og mange av våre medlemmer neppe er så godt kjent med møter som avholdelse over nett, (meg selv inkludert). Styre velger derfor i denne spesielle situasjonen og fravike våre vedtekter og utsette årsmøte til smittesituasjonen tillater gjennomføring av et normalt årsmøte, forhåpentligvis på vårparten. Eksisterende styre vil fungere frem til årsmøte med valg er avholdt, styre forbereder seg på normal måte til årsmøte med ferdigstillelse av, årsberetning, regnskap osv. Valgkomiteen har også fullføre sin jobb, som om det skulle vært avhold årsmøte i februar.

Så er det en sak styre ønsket at årsmøte skulle behandlet, som av ulike årsaker ikke kan ligge på vent over lang tid, (Aksept av div. tilbud og tildelte midler), «Mekkelokale for ungdom».

 Som sikkert de fleste av dere har fått med dere, fikk klubben sommeren / tidlig høst 2020 en forespørsel fra Nannestad kommune om og se på muligheten for å lage til et samarbeid om et «mekke lokale» for lokal ungdom. Politikere i Nannestad Kommune hadde fått med seg prosjektet vårt med ny hall, og presset derfor kommunen til å undersøke mulighetene for et samarbeid med oss. Styre gjennomførte i løpet av høsten 2020 to møter med kommunens representant, hvor forslaget ble diskutert. Styre sa seg villig til å være med og se på mulighetene for et slikt samarbeid, men gjorde det klart for kommunen at klubben ikke hadde noen midler og bidra med i et slik samarbeid, og at det i så fall måtte lages til et eget rom i hallen hvor slik aktivitet kunne la seg gjennomføre.  Kommunen lovet og se på hva som evt. kunne stilles av midler fra demmes side og komme tilbake. Det de kommer tilbake med i første omgang, er et forslag om at klubben søker midler fra Gjensidige stiftelsen, som høsten 2020 hadde en tildeling rettet mot aktivisering av ungdom. Styre fant ut at det ikke skadet og se på mulighetene, og utarbeidet en skisse for hvordan vi kunne lage til et rom for dette i hallen, innhentet tilbud på materiell, diverse arbeider og tillatelser / bekreftelser fra kommunen og sendt en søknad før fristen 15 september, uten de største forhåpningene, da budsjettet havnet på nesten 490000,- kr. Vi skissert da å innrede halvdelen fra maskinrommet og ut, til et eget verkstedrom med løftebukk, verktøy osv. slik at det ikke skulle gå utover mulighetene medlemmene i dag allerede har i hallen.

Så da Geir Holtet fra Gjensidige stiftelsen dukket opp ved disken på jobben, en av de siste dagene før jul med en sjekk pålydend 388335,- kr. Øremerket «Mekkested for ungdom», ble jeg litt satt ut.

 

         

 

Disse midlene er jo selvfølgelig låst mot at vi setter i gang med prosjektet, og realiserer et «mekkelokale» for ungdom. Midlene er tildelt Romerike Gammelbil Klubb, og vi sitter dermed selv i «førersete» for realiseringen og utformingen av prosjektet!

I et slikt prosjekt vil det selvsagt finnes mange utfordringer, men også en del fordeler. Vi må se på dette som et forsøk på å få i gang, den nesten totale fraværende rekrutteringen av ungdom til kjøretøy hobbyen, og at vi på denne måten kan være med å bidra litt for ungdommen i lokalmiljøet, som ikke har noe sted og drive. Hvordan det evt. skal organiseres og driftes, må bli til litt underveis i samarbeid med ungdommen, den økonomiske driften må kommunen stå for (bidra sterkt til).

 Styre har gjort det klart for kommunen at vi ikke ser for oss at ungdommen her skal stille opp med egne kjøretøy i alle mulige utgaver for og skru på, men at det må være et gitte prosjekter ungdommen jobber på. En type prosjekt ungdommen selv er med på å finne, finansiere, planlegge hva som skal gjøres og gjennomføre.

Så det styre ønsker og få en avklaring på før vi klarer å få gjennomført et årsmøte, er om vi har medlemmenes støtte i og jobbe videre med dette prosjektet? 

På vegne av styre sender jeg derfor ut denne henvendelsen til medlemmene, om å få godkjenning til og fortsette med dette prosjektet. Hører vi ikke noe, tar vi det som en godkjenning på videreføring av prosjektet.  (Så får vi gjennomføre en endelig behandling av saken når vi får muligheten til å avholde et årsmøte.)

Ønsker at evt. innsigelser på videre fremdrift av dette prosjektet, er styre i hende før 10 februar!

(Mail, brev evt. SMS)

 

Dag