Vedtekter Romerike Gammelbil Klubb.

Vedtatt på medlemsmøte 4. mars 1985

Revidert på ekstraordinært årsmøte 6. mars 1989

Revidert årsmøte 5. februar 1990

Revidert årsmøte 3. februar 2004

Revidert årsmøte 4. februar 2013

Revidert årsmøte 2 februar 2015

Revidert årsmøte 5 februar 2018

Revidert årsmøte 3 februar 2020

Revidert årsmøte 5 februar 2024


§ 1 – Klubbens navn.

Klubbens navn er Romerike Gammelbil Klubb.

 

§ 2 – Klubbens formål.

Klubbens formål er:

  1. Å oppspore, erverve, restaurere og bevare kjøretøy av eldre modell.
  2. Å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøy.
  3. Arbeide for øket interesse for og kunnskap om slike kjøretøy.
  4. Å arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøy.

 

§ 3 – Medlemmer.

Som medlemmer kan opptas personer og bedrifter hovedsakelig fra Romerike. Innmelding skjer ved betaling av kontingent. Styret kan ekskludere et medlem dersom medlemskap ikke er ønskelig. Det ekskluderte medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for å gjennomføre ekskluderingen

 

§ 4 – Medlemskontingenten.

Medlemskontingenten forfaller til betaling ved innmelding, ellers pr. 1. april hvert år. Det kreves ikke inn kontingent for året av medlemmer som melder seg inn 01.10. eller senere i kalenderåret, men disse medlemmene har ikke stemmerett på det førstkommende årsmøtet. Bedrifter kan være støttemedlemmer og betaler kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer under 20 år kan tegne ungdomsmedlemskap, gjelder ut det året de fyller 20 år.

 

Årsmøtet fastsetter følgende kontingenter: Medlemskap, bedrifts/støtte-medlemskap, ungdomsmedlemskap.

 

 

§ 5 – Styret.

Klubbens styre skal bestå av: leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og fire styremedlemmer. Sekretær fungerer som leder, dersom leder ikke er til stede. Valget gjelder for 2 år, likevel slik at halvparten er på valg hvert år, to av de stillingsspesifikt valgte og to styremedlemmer hvert år, leder og kasserer samme år, sekretær og materialforvalter samme år.  Ved evt. frafall har styret fullmakt til å supplere fram til første årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Det avholdes styremøter så ofte det er grunn til det. Det skrives referat. Styret innbyr til jevnlige medlemsmøter

 

§ 6 – Årsmøte.

§ 6 – Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skjer med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, saksdokumenter (bl.a. styrets forslag til årsberetning, eventuelle forslag til vedtektsendringer, eventuelle saker som medlemmene har sendt inn i rett tid).

 

Årsmøtet behandler:

  1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to representanter som skal være tellekorps og underskrive årsmøteprotokollen.
  2. Styrets forslag til årsberetning fra årsmøte til årsmøte.
  3. Revidert regnskap som følger kalenderåret. Regnskapet og revisjonsberetning skal følge innkallingen eller deles ut på årsmøtet.
  4. Kontingentsatser for året. Avgjøres med simpelt flertall.
  5. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
  6. Valg av leder, styremedlemmer, en revisor, 10-15 personer i arbeidsgruppe (for 2 år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert år), valgkomite på 3 personer (for 2 år av gangen. Det ene året velges 2 personer, det neste året velges 1 person). Medlemmene i valgkomiteen skal ikke ha styreverv i klubben.

 

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 3 ukers varsel, når styret finner grunn til det eller en tredjedel av medlemmene forlanger det. Andre saker enn de/den som er nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

 

§ 8 – Vedtektsendringer.

Medlemmer som ønsker å endre klubbens vedtekter, må sende forslag om vedtektsendring til styret, slik at forslag er styret i hende senest 1. desember. Forslaget, med forslagsstillerens begrunnelse, skal gjengis i innkallingen til årsmøtet. Dersom styret foreslår vedtektsendring, må forslaget – med styrets begrunnelse – gjengis i innkallingen til årsmøtet.

 

§ 9 – Oppløsning.

Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om vedtektsendring, jfr. § 8. Ved oppløsning av klubben tilfaller evt. aktiva et veteranvognmuseum eller et veldedig formål. Eventuelle papirer som protokoller, registre etc. oversendes LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber).