Lover for Romerike Gammelbil klubb

 

 

 

Vedtatt på medlemsmøte 4. mars 1985

Revidert på ekstraordinært årsmøte 6. mars 1989

Revidert på årsmøte 5. februar 1990

Revidert februar 2004

Revidert etter årsmøtet 4. februar 2013

Revidert årsmøte 2 februar 2015

Revidert årsmøte 5 februar 2018

Revidert årsmøte 3 februar 2020

 

 

§1 Klubbens navn er Romerike Gammelbil klubb

 

§2 Klubbens formål er:

  1. Å oppspore, erverve, restaurere og bevare kjøretøy av eldre modell.
  2. Å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøy.
  3. Arbeide for øket interesse for og kunnskap om slike kjøretøy.
  4. Å arrangere turer, konkurranse, utstillinger og stevner for slike kjøretøy.

 

§3 Som medlemmer kan opptas personer og bedrifter hovedsakelig fra Romerike. Innmelding skjer ved betaling av kontingent. Styret kan ekskludere et medlem dersom medlemskap ikke er ønskelig. Det ekskluderte medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av årsmøtet. Det kreves da 2/3 flertall.

 

§4 a. Medlemskontingenten forfaller til betaling ved innmelding, ellers pr. 1. mars hvert år. Det kreves ikke inn kontingent for året av medlemmer som melder seg inn 01.10 eller senere i kalenderåret. Bedrifter kan være støttemedlemmer og betaler kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer under 20 år kan tegne ungdoms medlemskap, gjelder ut det året de fyller 20 år.

 

Årsmøte fastsetter følgene kontingenter:

Medlemskap

Bedrift/støtte medlemskap

Ungdoms medlemskap

 

§5 Klubbens styre skal bestå av: leder, sekretær, kasserer, materialforvalter, styremedlem med hovedansvar løp, styremedlem med hovedansvar klubbavisstyremedlem teknisk rådgiver, styremedlem med hovedansvar marked. Sekretær fungerer som leder, dersom leder ikke er tilstede. Valget gjelder for 2 år, likevel slik at halvparten er på valg hvert år. Ved evt. frafall har styret fullmakt til å supplere fram til første årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Det avholdes styremøter så ofte det er grunn til det. Det skrives referat. Styret innbyr til jevnlige medlemsmøter.

 

 

 

§6 Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling skjer med minst to ukers varsel.

 

Årsmøte ledes av styrets leder.

 

Årsmøtet behandler:

  1. Styrets årsberetning
  2. Revidert regnskap som følger kalenderåret
  3. Kontingentsatser for året.
  4. Andre saker nevnt i innkallingen, mottatt av styret innen 1. desember.
  5. Valg.

 

I tillegg til valgene nevnt i §5, velges det:

1 revisor for 2 år.

10-15 medlemmer som tillitsvalgte inn i en arbeidsgruppe, for 2 år om gangen, slik at halvparten er på valg hvert år.

Årsmøte velger representanter til valgkomiteen, denne skal bestå av 3 personer. Personene velges for 2 år av gangen. Medlemmer i valgkomiteen skal ikke inneha styreverv i klubben.

Valgkomiteen er ansvarlig for at det velges tilstrekkelig med assistenter.

Det velges to representanter fra salen, til underskrivelse av årsmøte protokollen

Årsmøtet forelegges ajourført medlemsliste.

Styret har fullmakt til å engasjere redaktør av klubbavisen.

 

§7 Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 2 ukers varsel, når styret finner grunn til det eller flertallet av medlemmene forlanger det. Andre saker enn de/den som er nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

 

§8 Forslag om endring av klubbens lover må være styret i hende senest 1. desember. For en lovendring kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om endring av medlemskontingenten avgjøres av årsmøte med simpelt flertall.

 

§9 Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om lovendring jmf. §8. Ved oppløsning av klubben tilfaller evt. aktiva ett av våre veteranmuseer eller et veldedig formål. Evt. papirer som protokoller, registre etc. oversendes LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber).

 

Sist oppdatert mandag 2. februar 2015

Sist oppdatert mandag 01. februar 2016 14:15

Sist oppdatert Mandag 5. februar 2018